ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵎⵥⵥⴰ

ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴳⵔⵉ ⵉⴷⵙ, ⵙⵙⵏⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ  ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ: ⵉⵜⵔⵉ ⵙⴳ ⴷⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ, ⵉⵍⵍⴰ ⵖⴰⵙ ⴰⵏⵛⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ !

ⴰⵢⴰ ⵓⴽⵣⵖ ⵜ. ⵙⵙⵏⵖ ⵉⵙ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴽⴰⵍ, ⵊⵓⴱⵉⵜⵔ, ⵎⴰⵔⵙ, ⴱⵉⵏⵓⵙ – ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵎⵉ ⵏⴽⴼⴰ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ – ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵖ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ, ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵏⵥⵔ ⵙ ⵓⵜⵉⵍⵉⵙⴽⵓⴱ. ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵢⵓⴼⴰ ⵓⴰⵙⵜⵕⵓⵏⵓⵎ ⵢⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ, ⴷⴰ ⵢⴰⵙ ⵉⵜⵜⴳⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵜⵜⵓⵏ. ⴷⴰ ⵢⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰⵜ : « ⴰⵙⵜⵔⵓⵉⴷ 3251 ».

ⵓⴽⵣⵖ ⵉⵙ ⴷⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵙⴳ ⵉⵜⵔⵉ ⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙⵜⵔⵓⵉⴷ ⴱ612. ⴰⵙⵜⵔⵓⵉⴷ ⴰ, ⵓⵔ ⵉⵜⵓⵥⵔⴰ ⴰⵔ 1909 ⵙ ⵓⵜⵉⵍⵉⵙⴽⵓⴱ. ⵉⵥⵔⴰ ⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴰⵙⵜⵕⵓⵏⵓⵎ ⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵢ. ⵉⵙⵙⴽⵏ ⵜⵓⴼⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⵙⵜⵕⵓⵏⵓⵎⵢ. ⵎⴰⵛⴰ, ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵔ ⵜ ⵢⵓⵎⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵍⵙⴰ ⵢⴰⵜ ⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⵉⵏ ⵎⴷⴷⵏ. ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎⴽⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ.

ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⴰⵙⵜⵔⵓⵉⴷ ⴱ612, ⵉⴽⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔ ⴰⵜⵓⵔⴽⵢ, ⵉⴳⴳ ⴰⵙⵏ ⵛⵛⵉⵍ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵍⵙⵙⴰⵏ ⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⵉⵢⵏ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵢⴰⴳⵉⵏ ⵉⵏⵖ ⵜ. ⴰⵙⵜⵔⵓⵏⵓⵎ ⵏⵏⴰⵖ, ⵢⵓⵍⵙ ⴷⵉⵖ ⵉ ⵜⵎⵙⴽⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1920, ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏⵏⴰⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵍⵙⴰ ⵢⴰⵜ ⵎⵍⵙⵉⵡⵜ ⵢⵖⵓⴷⴰⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ. ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏⵏⴰⵖ, ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽ ⵓⵎⴻⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ.

astronome en 1909

ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵡⵏ ⴷⴷ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰ ⵖⴼ ⵓⴰⵙⵜⵔⵓⵉⴷ ⴱ12, ⴱⴷⵔⵖ ⴰⵡⵏ ⵓⵜⵜⵓⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵓⵜⵜⵓⵏⵏ. ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴰⵙⵏ ⵜⵙⴰⵡⵍⴷ ⵖⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⴽⵏ ⵙⵇⵙⴰⵏ ⵖⴼ ⴽⵔⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ. ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ : « ⵎⴰⵢ ⵜⵔⵡⴰⵙ ⵜⵓⵖⵛⵜ ⵏⵏⵙ ? ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ? ⵉⵙ ⴷⴰ ⵢⵙⵎⵓⵜⵜⵓⵔ ⵜⵉⴱⵔⴱⵉⵍⵍⴰ ? » ⵓⵔ ⴷⴰ ⴽⵏ  ⵙⴰⵇⵙⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵢⴰ, ⵓⵀⵓ, ⴷⴰ ⴽⵏ ⵙⵇⵙⴰⵏ ⵖⴼ : « ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⵖⵓⵔⵙ ? ⵎⵛⵜⴰ ⴰⵢ ⵖⵓⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵎⴰⵜⵏ ? ⵎⵛⵜⴰ ⴰⵢ ⴷⵉⴳⵙ ⵏ ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓ ⴳ ⵜⵓⵥⵉⵢⵜ? ⵎⵛⵜⴰ ⴰⵢ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⴱⴰⴱⴰⵙ ? » ⵙ ⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰ, ⵖⴰⵍⵏ ⵉⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⵏⴻⵏ. ⵎⵛ ⵜⵏⵏⵉⴷ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵎⵔⵇⵔⴰⵏⴻⵏ : «ⵥⵔⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵙ ⵓⵇⵔⵎⵓⴷ ⴰⵣⴳⴳⴰⵖ, ⵉⵊⴷⵊⵉⴳⵏ ⴳ ⵙⵙⵔⵊⵎ ⴷ ⵉⵜⴱⵉⵔⵏ ⵖⴼ ⵜⴷⵓⵍⵉ… », ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰⵖ. ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉⴷ : « ⵥⵔⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ : ⵜⴰⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵡⴰⴳⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ. » ⵉⵀⵉ, ⴰⴷ ⴰⴽ ⵢⵉⵏⵉ ⵙ ⵓⵖⵉⵡⵍ : « ⵉⵡⴰ ⵜⵥⵉⵍ ! »

ⵙ ⴰⵎⵎ ⵓⵢⴰ, ⵎⴽ ⴰⵙⵏ ⵜⵏⵏⵉⴷ : « ⵉⵍⵍⴰ ⵉⴷⴷⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵥⵉⵍ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴹⵙⴰ, ⴷ ⵉⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⵉⵎⵔ - ⵉⴳ ⵏⵔⴰ ⵉⵣⵉⵎⵔ ⵉⵀⵉ ⵏⵍⵍⴰ », ⴰⴷ ⵡⵜⵏ ⵙ ⵉⵖⵉⵔⵉⵡⵏ, ⵔⵔⵏ ⴽⵏ ⴷ’ ⴰⵣⵣⴰⵏⴻⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ ! ⵎⴰⵛⴰ, ⵎⵛ ⴰⵙⵏ ⵜⵏⵏⵉⴷ : « ⵉⵜⵔⵉ ⴳ ⴷⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵜⵔⵓⵉⴷ ⴱ12 », ⵉⵀⵉ ⴰ’ ⴽ ⴰⵎⵏⵏ, ⴰⴷ ⴽ ⴰⴷⵊⵏ ⴳ ⵜⵓⵎⵔⵜ, ⵓⵔ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴽ ⵙⵇⵙⴰⵏ. ⵏⵓⵜⵏⵉ ⴰⵎⴽⴰ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ. ⵙⵓⵔⴼⴰⵜ ⵜⵏ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵎ.ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵙⵓⵔⴼⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ.

astronome habillé à l'européenne en 1920

ⵎⴰⵛⴰ, ⵏⴽⵏⵉ ⵉⵜⵜⴰⴽⵣⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜ ⵏⵜⵜⴰⵡⵉ ⴳ ⵓⵜⵜⵓⵏⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵏⵜⵉⵖ ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⵉⵏⵓ, ⴰⵎⵎ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵣⵉⴽ, ⵍⵍⵉⵖ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ :

« ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵜⵔⵉ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴰⵏⵛⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵍ… » ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⴽⵣⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ ⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴷⵜⵜ.

ⵓⵔ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵓⵖⵔ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵏⵓ ⵣⵓⵏⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ. ⵉⵛⵇⴰ ⴼⵍⵍⵉ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⴰⵍⵙⵖ ⵉⵙⵎⵛⵜⵉⵢⵏ ⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵣⵔⵉⵏ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵖⴼ ⵉⵙ ⵉⵢⵉ ⵉⴼⵍ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵍ ⵉⵏⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵉⵣⵉⵎⵔ ⵏⵏⵙ.

ⵎⴽ ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵖ ⴷⵖⵉ, ⵀⴰⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵍ ⵏⵏⵙ. ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵍ. ⵣⵎⵔⵖ ⴰⴷ ⴰⵖⵓⵍⵖ ⴰⴽⴷ ⵏⴽⴽ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵖⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⵜⵜⵓⵏⴻⵏ. ⵖⴼ ⵓⵢⴰ, ⵙⵖⵉⵖ ⵜⴰⵙⵏⴷⵓⵇⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵓⴷⵏ ⵉⴱⵔⴱⴰⵛⵏ. ⵓⵔ ⵉⵡⵀⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵉⵏⵓ ⴰⵙⵓⵏⵖ. ⵏⴽⴽ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⵖ ⵖⴰⵙ ⵓⵏⵓⵖ ⵏ ⵓⴱⵓⴰ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⴱⵓⴰ ⵉⵔⵥⵎⵏ. ⴰⵢⴰ ⵙⴳ ⵎⴰⵢ ⵖⵓⵔⵉ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ! ⴰⴷ ⴰⵔⵎⵖ ⴰⵙⵓⵏⵖ ⵏ ⵜⵙⴰⵢⵡⴰⵍⵉⵏ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⵖ ⵉⵙ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴰⵡⴹⵖ ⴰⵢⴰ ⵏⵖ ⵓⵀⵓ. ⵢⵉⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵡⵓⵙ, ⵡⴰⵢⴹ ⵓⵀⵓ. ⵣⵎⵔⵖ ⴰⴷ ⵣⴳⵍⵖ ⴳ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ. ⴷⴰ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵍ ⵉⵎⵉⴽ, ⴷⵉⵏⵏ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼ ⵛⵉⴳⴰⵏ. ⵓⵔ ⴽⵜⵉⵖ ⴷⵉⵖ ⵉⵏⵉⵜⵏ ⵙ ⵜⵖⵎⴰ ⵜⵎⵍⵙⵉⵜⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵀⵉ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵔⵎⵖ ⵙⵢⴰ ⴷ ⵙⵢⴰ ⴰⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ. ⵖⵉⵢⵖ ⴰⴷ ⵣⴳⵍⵖ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵙⵙⵓⵔⴼⵎ. ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵍ ⵉⵏⵓ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴷⴰ ⵢⵉ ⵉⵙⵙⵉⴽⵉⵣ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵖⴰⵍ ⵉⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵣⵓⵏⴷ ⵏⵜⵜⴰ. ⵎⴰⵛⴰ ⵏⴽⴽ, ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵥⵉⵔⵖ ⵉⵣⵉⵎⵔ ⴳ ⵓⵙⵏⴷⵓⵇ. ⵏⴽⴽ, ⵡⴰⵇⵉⵍⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ. ⵡⴰⵇⵉⵍⴰ ⵡⵙⵙⵉⵔⵖ.

Conforme au schéma XHTML 1.0 Strict